Algemene Voorwaarden DiLu Sports Nederland

Art. 1. Algemeen

DiLu Sports Nederland is een merknaam van E.J. von Burg Benelux
Gevestigd op:
De Limiet 3H
4131 NR te Vianen
Telefoon: +31 347 729 142
Email: info@dilusports.nl
KVK nummer: 30158574
BTW nummer: NL001941390B76

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DiLu Sports Nederland. - hierna te noemen “DiLu SPORTS” – met een derde, hierna te noemen “koper” dan wel “opdrachtgever” -, gesloten overeenkomst(en), aanbiedingen en offertes;

 1.  Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden kunnen op een tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn, indien deze

 Art. 2. Aanbiedingen en orders, totstandkoming van overeenkomsten 

 1. Alle offertes/aanbiedingen van DiLu SPORTS zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard, heeft DiLu SPORTS het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De aanbiedingen gebaseerd op de eventueel bij de aanvrage van de zijde van de opdrachtgever of koper verstrekte gegevens.
 2. Orders van kopers binden DiLu SPORTS pas, nadat de order schriftelijk door DiLu SPORTS is bevestigd;
 3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien dit schriftelijk door DiLu SPORTS en koper is overeengekomen;
 4. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend. 

Art. 3. Levering 

 1. De door DiLu SPORTS opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering;
 2. DiLu SPORTS is bevoegd tot het doen van deelleveringen. Iedere deellevering wordt als afzonderlijke levering beschouwd.
 3. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde pakbon en/of vrachtbrief of soortgelijk document wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid;
 4. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde   termijn door DiLu SPORTS met de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voor zover de opdrachtgever of koper nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen.  Hierbij valt o.a. te denken aan het door opdrachtgever aanleveren van de juiste aantallen, modellen, kleuren en omschrijvingen van de te bewerken producten, e.e.a. zoals in de overeenkomst omschreven;
 5. Indien DiLu SPORTS opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever/koper bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 6. Indien de door DiLu SPORTS geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan in kleurschakeringen tot 10% - afwijken van de drukproef of het monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van DiLu SPORTS.
 7.  Alle kosten in verband met de door DiLu SPORTS te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in art. 3.5 bedoelde producten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. DiLu SPORTS is gerechtigd om maximaal 10% meer of minder dan het met de opdrachtgever/ koper overeengekomen aantal producten als in dit art. 3 bedoeld aan de opdrachtgever/koper te leveren alsmede in rekening te brengen. 

Art. 4. Ruilen en/of retourneren 

 1. Ruilen en/of retourneren van artikelen is mogelijk bij standaard / collectie artikelen. Terug sturen dient op eigen kosten te geschieden.  
 2. Ruilen en/of retourneren van artikelen welke op bestelling zijn vervaardigd / bedrukt, daarvan is het NIET mogelijk om deze te ruilen of te retourneren. Houd er rekening mee, dat het grootste deel van onze collectie op bestelling vervaardigd wordt. Ook alle artikelen waar vereniging bedrukkingen, namen en/of nummers op komen vallen hieronder.

Art. 5. Vrijwaring rechten van derden

 1. Indien DiLu SPORTS in opdracht van koper/opdrachtgever artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening/model/monster of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper/opdrachtgever DiLu SPORTS ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten etc.
 2. Opdrachtgever/koper vrijwaart DiLu SPORTS aldus tegen alle afspraken van derden te zake van door deze - in verband met de door DiLu SPORTS verrichte werkzaamheden en/of (af)geleverde goederen - geleden of te lijden schade.

Art. 6. Aangeleverd textiel

Definitie: aangeleverd textiel is textiel, stoffelijk materiaal of kleding welke koper elders heeft aangeschaft om door DiLu SPORTS te laten, bedrukken of anderszins te bewerken;

 1. Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper/opdrachtgever voorzien van een bedrukking. Dit betekent, dat als er misdrukken worden gemaakt, er was echtheid- of hechtingsproblemen zijn en / of overige onvolkomenheden aan het aangeleverde textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met DiLu SPORTS wordt overeengekomen.

Art. 7. Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen

 1. DiLu SPORTS is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door koper aangeleverde modellen, diskettes, cd’s of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. DiLu SPORTS zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originelen of dragers hiervan vergoeden of compenseren. ( Koper/opdrachtgever dient dus een copy aan te leveren en het origineel ter zekerheid achter te houden!)
 2. De door DiLu SPORTS in opdracht en voor rekening van koper/opdrachtgever vervaardigde tekeningen, masters, films etc. blijven eigendom van DiLu SPORTS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Art. 8. Kleurverschillen

Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.

Art. 9. Reclames

 1. Eventuele klachten moeten binnen 5 dagen na datum van levering schriftelijk aan DiLu SPORTS kenbaar zijn gemaakt.
 2. Naar aanleiding van een door DiLu SPORTS in te stellen onderzoek beslist DiLu SPORTS of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan heeft DiLu SPORTS de keuze de goederen te vervangen dan wel koper/opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor de goederen.

Art. 10. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitzondering op herroepingsrecht.

 1. Artikel 7, Herroepingsrecht is niet van toepassing op alle artikelen welke speciaal voor de koper  vervaardigd of bedrukt worden. Alle koper specifieke  producten zijn van dit artikel uitgesloten.

Art. 11. Kosten in geval van herroeping.

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Art. 12. Betaling

 1. Betaling van door DiLu SPORTS gefactureerde rekeningen aan opdrachtgevers/kopers dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
 2. DiLu SPORTS is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen ook als er bij eerde afspraak of bevestiging een betalingstermijn werd toegezegd;
 3.  Indien DiLu SPORTS een betalingstermijn is overeengekomen dan dient deze als uiterste termijn te worden beschouwd;
 4.  Bij gebreke van betaling op de vervaldag verkeert koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan is de totale vordering van DiLu SPORTS, ook van facturen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken terstond en ineens opeisbaar. Eventueel vermelde kortingen komen dan te vervallen en koper wordt aan verkoper een rentepercentage verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als één maand wordt gezien. Voorts is koper verschuldigd aan DiLu SPORTS alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke DiLu SPORTS moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij koper/ opdrachtgever.
 5. Facturen worden enkel digitaal verstuurd en vervangt daarmee compleet de gedrukte factuur.
 6. Aankopen via de webshop dienen vooraf betaald te worden door middel van IDEAL. Na betaling zal de order in opdracht genomen worden. Artikelen welke op voorraad zijn zullen direct verzonden worden, alle artikelen welke niet op voorraad zijn en/of nog geproduceerd moeten worden zullen z.s.m. geleverd worden.
 7. Ons BTW nummer (NL001941390B76) kunt u terug vinden op onze factuur welke u ontvangt.

Art. 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van DiLu SPORTS zolang koper/opdrachtgever de verschuldigde facturen niet heeft betaald, tenzij anders overeengekomen.

Art. 14. Aansprakelijkheid

 1. DiLu SPORTS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever/koper geleden schade, behoudens voor zover de opdrachtgever of koper aantoont, dat de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen en/of een door haar gepleegde onrechtmatige daad en zich geen van de navolgende beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.
 2. Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 2 en 3 is DiLu SPORTS tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.
 3. DiLu SPORTS is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard ook ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van DiLu SPORTS.
 4. De schadevergoeding waartoe DiLu SPORTS verplicht zou kunnen zijn zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde goederen met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

Art. 15. Reclames

 1. De koper/opdrachtgever is verplicht het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering op zichtbare gebreken en / of aantallen te controleren. Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen dient de opdrachtgever of koper binnen een termijn van 48 uur na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van de gebreken/onjuiste aantallen aan DiLu SPORTS, bij gebreke waarvan de geleverde goederen en/of het werk geacht wordt in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.
 2. In geval van niet zichtbare gebreken geldt een termijn van 30 dagen na levering door DiLu SPORTS.
 3. Reclame geeft de opdrachtgever/koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
 4. Indien DiLu SPORTS van oordeel is, dat een reclame terecht is ingediend, heeft DiLu SPORTS het recht om na overleg met opdrachtgever of koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de opdrachtgever of koper aan DiLu SPORTS op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. Nadat de klachten overeenkomstig lid 1 DiLu SPORTS hebben bereikt zal DiLu SPORTS zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.
 5. Op DiLu SPORTS rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen jegens DiLu SPORTS tijdig en volledig heeft voldaan.
 6. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet als deze zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst;
 7. Een reclame kan niet in behandeling worden genomen, indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
 8. DiLu SPORTS is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering vooraf schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken sprake is van geringe afwerking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van de opdrachtgever of koper geen recht van reclame.

Art. 16. Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid

 1. DiLu SPORTS heeft – indien koper/opdrachtgever tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht, dat koper/opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige tussen DiLu SPORTS en koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst – het recht:
  1. onmiddellijk betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper/opdrachtgever voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;
  2. goederen, materialen, software of originelen onder zich te houden en eventueel te verkopen ter voldoening. Verkoop zal pas plaatsvinden na een termijn van tenminste 6 weken na kennisgeving aan koper;
  3. zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. DiLu SPORTS is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de door DiLu SPORTS in rekening gebrachte prijs van het specifieke schade veroorzakende goed
 3. Alle aansprakelijkheid van DiLu SPORTS, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt hierbij uitgesloten;
 4. DiLu SPORTS is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel , waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper/opdrachtgever dient zich derhalve zelf omtrent de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.
 5. Annulering door koper / opdrachtgever van overeenkomsten met DL SPORTS is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan DiLu SPORTS.

Ar. 17. Afbeelden producties

DiLu SPORTS heeft het recht geproduceerde artikelen en/of drukwerk, etc. van koper te fotograferen, of anders af te beelden in zijn brochures, catalogi, etc. ter ondersteuning van de verkoop van DiLu SPORTS zonder dat hier enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat.

Art. 18. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van DiLu SPORTS onafhankelijke , al dan niet voorzienbare, omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van ingeschakelde leveranciers.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is DiLu SPORTS gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat DiLu SPORTS tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 3. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan DiLu SPORTS kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:
  1. deconfiture en / of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van DiLu SPORTS;
  2. werkstaking;
  3. brand;
  4. bijzondere weersomstandigheden;
  5. overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen;
 4. Indien DiLu SPORTS bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haarVerplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 19. Garantie

 1. DiLu SPORTS staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat DiLu SPORTS als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van DiLu SPORTS, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage door onoordeelkundig of onjuist gebruik dan wel onderhoud of na een door de opdrachtgever/koper zelf dan wel door een derde, zonder toestemming van DiL SPORTS aangebrachte wijziging of reparatie en/of door in opdracht van de opdrachtgever/koper gebruikte materialen of werkwijzen, vallen buiten de garantie. 3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indienu de opdrachtgever/koper aan al diens verplichtingen jegens DiLu SPORTS ( zowel financieel als anderszins ) tijdig en volledig heeft voldaan.
 3. In het in lid 1 omschreven geval dient de opdrachtgever/koper ervoor zorg te dragen, dat DiLu SPORTS de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.
 4. Indien de opdrachtgever/koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door DiLu SPORTS gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.
 5. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

Art. 20. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing.
 2.  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.